Algemene Voorwaarden - Spill Control Rental B.V.

1.Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Spill Control Rental B.V. en haar klanten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.Offertes en Overeenkomsten
1.Alle offertes van Spill Control Rental B.V. zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
2.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een offerte van Spill Control Rental B.V. aanvaardt.

3.Prijzen en Betaling
1.Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
2.Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn.

4.Levering en Verhuur
1.De leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
2.Bij verhuur van lekbakken, lekmatten, spill kits, of andere producten is de klant verantwoordelijk voor het correct gebruik en onderhoud gedurende de huurperiode.

5.Aansprakelijkheid
1.Spill Control Rental B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens het gebruik van de geleverde producten.

6.Overmacht
1.In geval van overmacht, zoals stakingen, natuurrampen, en andere onvoorziene omstandigheden, is Spill Control Rental B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

7.Privacy Policy
1.Spill Control Rental B.V. respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van de website. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving.
2.Persoonsgegevens die worden verstrekt bij het aanvragen van een offerte, advies, of andere diensten, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
3.Spill Control Rental B.V. zal persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij daar uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

8.Intellectuele Eigendom
1.Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, teksten, afbeeldingen, en andere content behoren toe aan Spill Control Rental B.V. of haar licentiegevers.

9.Toepasselijk Recht en Geschillen
1.Op alle overeenkomsten en geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2.Geschillen tussen Spill Control Rental B.V. en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Spill Control Rental B.V. is gevestigd.

10.Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1.Spill Control Rental B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd.