Het gebruik van een lekbak is verplicht bij het verrichten van bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten, de kans op bodemverontreiniging moet sowieso tot een verwaarloosbaar minimum worden teruggebracht. In het Activiteitenbesluit zijn deze verplichte maatregelen en voorzieningen om de bodemrisico's bij bodembedreigende activiteiten verwaarloosbaar te maken, terug te lezen.

Het Activiteitenbesluit is voorzien van regels voor het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en verhardingen, het uitvoeren van bodemonderzoek en de benodigde maatregelen. Per activiteit is aan de hand van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) het vereiste voorzieningenniveau bepaald.

Gebruik een lekbak!

Voor lekbakken geldt dat de bodembeschermende werking ook door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd. Maar let op, er gelden tevens een aantal minimum eisen. 

 • Let op regenwater, zorg dat dit niet te lang in de lekbak blijft staan
 • Daarnaast moet de lekbak voldoende opvangcapaciteithebben, er mag geen vloeistof náást de lekbak komen.
 • De opvangcapaciteit kan van belang zijn om te voorkomen dat plasbranden ontstaan bij brand (veiligheidsaspect).

Opvangcapaciteit lekbak

Afhankelijk van wat er boven of in de lekbak staat, bepalen we de minimale grootte van de lekbak. Er geldt een algemene eis voor de opvangcapaciteit bij opslagtanks en verpakkingen (artikel 2.4, derde lid van de Activiteitenregeling).

 • De opvangcapaciteit moet ten minste 110% van de inhoud van de opslagtank of verpakking zijn.

Meerdere opslagtanks betekent eveneens dat de opvangcapaciteit ten minste 110% moet zijn van de inhoud van de grootste opslagtank of verpakking. De totale opvangcapaciteit is ten minste 10% van de inhoud van alle opgeslagen vloeistoffen.

 • Bij opslag van gebruikte accu’s is de opvangcapaciteit van een lekbak ten minste gelijk aan de totale inhoud van de opgeslagen accu’s.
 • Opslag afgetapte vloeibare brandstoffen of olie in garagebedrijven. Voor deze vloeistoffen, olie, benzine en of diesel (maximaal 270 liter) geldt dat de opvangcapaciteit van de ruimte, die een lekbak moet vormen, ten minste 300 liter op kan vangen.
 • Bij opslag van vloeibare kunstmeststoffen in een opslagtank bij agrarische activiteiten is de opvangcapaciteit van een lekbak ten minste gelijk aan de tankinhoud. Bij meerdere opslagtanks is de opvangcapaciteit ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste tank. Dit vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks.
 • Bij opslag van gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks boven een oppervlaktewaterlichaam is de opvangcapaciteit van een lekbak ten minste 10% van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.

Vloeistofkerende vloer als lekbak

Het is heel goed mogelijk om een lekbak dienst te laten doen als vloeistofkerende vloer. Dat kan alleen als de lekbak voorzien is van de juiste de constructie. Dit betekent dat:

 • De vloer voorzien is van wanden, drempels of opstaande randen.
 • De vloer in staat moet zijn de vloeistoffen op te vangen. De vloeistoffen dringen dus niet in de vloer door.
 • De opvangcapaciteit voldoende is.

Bron: Kenniscentrum InfoMill - Rijskwaterstaat