Klik hier voor onze algemene leveringvoorwaarden te zien in PDF formaat.

Algemeen

Alle artikelen welke u aangeboden worden in onze webshop vallen onder de verantwoordelijkheid van Spill-Ox BV Breda.

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Spillox en opdrachtgever. De aanbieder is Spillox. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Spillox heeft te allen tijde het recht deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

Toepasselijkheid voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling verklaart iedere opdrachtgever zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

De door Spillox gevoerde administratie bij de uitvoering van de overeenkomst geldt als dwingend bewijs tussen de partijen.

Indien om welke reden dan ook een bepaling uit de algemene voorwaarden geen gelding blijkt te hebben tussen opdrachtgever en Spillox, heeft dit geen enkel gevolg voor de overige bepaling van de voorwaarden.

Aanbiedingen en overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand nadat Spillox een opdracht of order van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd of nadat Spillox met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

De voornoemde opdrachtbevestiging van Spillox wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

Indien een opdracht door aanvang van de uitvoering daarvan is aanvaard door Spillox wordt de opdracht geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens eventueel daarop genoemde algemene inkoopvoorwaarden. Op de overeenkomst zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Spillox van toepassing.

Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Transportkosten zullen apart worden vermeld in een aanbieding of factuur.

Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s.

Alle vermelde prijzen, verschuldigde belastingen, heffingen, verzendkosten alsmede vervoerskosten komen ten laste van de opdrachtgever evenals de gevolgen van wisselkoersen die na het sluiten van de overeenkomst zijn gewijzigd

Spillox heeft ten alle tijden het recht om kostprijsverhogingen welke buiten haar invloedsfeer liggen door te berekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever komt het recht op ontbinding van de overeenkomst toe, indien de prijsverhoging meer dan tien procent bedraagt.

Spillox is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typen/of programmeer of programmafouten op haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling

Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.

Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden, zodra de betaling volledig is voldaan.

Wanneer de bestelling niet binnen acht dagen is voldaan, zal deze worden geannuleerd. Indien u betaling uitblijft en uw opdrachtgever de order niet binnen de daartoe gestelde termijn van 48 uur annuleert, zal tien procent van het orderbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Vanaf het moment van verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het totaal openstaande bedrag alsook buitengerechtelijke incassokosten.

Levering

Spillox streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen.

Spillox zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.

Spillox heeft een gerechtelijke leveringstermijn van dertig dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.

Spillox is niet aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtgever mocht lijden, doordat de bestelling is afgeleverd op een door de opdrachtgever foutief opgegeven adres of een fout veroorzaakt door het verzendbedrijf.

 

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij een niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Spillox te allen tijde schriftelijk in gebreke te stellen onder aanzegging van een redelijke termijn voor nakoming, alvorens verzuim intreedt.

Indien een overeengekomen levertijd dreigt te verstrijken en Spillox niet tot nakoming in staat is wegens omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, is Spillox bevoegd de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Indien de opdrachtgever en Spillox zijn overeengekomen dat Spillox het transport van de lekbakken verzorgt, geschiedt dit op kosten van en voor rekening van en risico van de opdrachtgever. Spillox neemt hiervoor geen verzekering op zich. Indien de opdrachtgever dit wenselijk acht, dient zij hiervoor zelf zorg te dragen.

Spillox is te allen tijde gerechtigd in delen te leveren.

Verzendkosten

Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.

Bij een ruiling van een nieuw artikel zal Spillox eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.

Eigendomsvoorbehoud

Aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Spillox, totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Indien de opdrachtgever diens verplichtingen niet nakomt is Spillox gerechtigd de afgeleverde product(en) waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever weg te halen. De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verschaffen.

De opdrachtgever zal producten waarop eigendomsvoorbehoud rust voldoende tegen diefstal en beschadiging te verzekeren.

 

Huren

De opdrachtgever is verplicht het gehuurde in goede staat te houden.

Het gehuurde dient uitsluitend te worden gebruikt conform afspraak.

Indien Spillox na enige tijd bij het aangaan van de huurovereenkomst met de opdrachtgever nadere regels stelt ter zake het gebruik van het gehuurde, is de opdrachtgever gehouden deze regels na te leven.

Enige defecten aan het gehuurde alsmede verlies of schade dienen onmiddellijk aan Spillox te worden gemeld. De kosten voor het herstel zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal een verzekering afsluiten. Dit om de eventuele schade te dekken van het gehuurde product.

Een huurperiode vangt aan nadat het gehuurde door de opdrachtgever bij Spillox is opgehaald of door Spillox bij de opdrachtgever is afgeleverd. Een huurperiode eindigt middels teruggave van het gehuurde aan Spilox. De opdrachtgever is verplicht het gehuurde bij het beëindigen van de huurovereenkomst terug te geven.

Bij terug geven van het gehuurde product zal het product worden geïnspecteerd door Spillox. De beschadigingen worden genoteerd op de retourbon. Spillox zal deze kosten verhalen bij de opdrachtgever. Bij ondertekening van de retourbon gaan beide partijen akkoord met het geconstateerde.

 

 

Overmacht

Spillox heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Onder deze omstandigheden die niet door Spillox te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder ander verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Spillox niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, aardbevingen, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van materialen, wegblokkades, stakingen of wegonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

Spillox is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Annuleren

Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 48 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. Deze annulering kan worden doorgegeven per e-mail of telefonisch. Een bestelling kan kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

Ruilen en retourneren

Wanneer een artikel niet aan de verwachtingen voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren. De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de opdrachtgever.

Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

Na bezorging van de bestelling heeft opdrachtgever zeven dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. niet gebruikt en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.

De retourbon dient volledig ingevuld meegezonden te worden met de retourzending, deze bon krijgt opdrachtgever via de e-mail, wanneer het retourartikel is aangemeld. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.

Bij retourneren (ontbinding koop van één of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen dertig dagen aan opdrachtgever overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

Garantie en aansprakelijkheid

Spillox garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Indien de te leveren goederen niet voldoen aan deze garanties, zal Spillox deze goederen binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Spillox vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen goederen aan Spillox te retourneren en de eigendom daarvan aan Spillox over te dragen.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Spillox, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Indien de geleverde goederen niet overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in het kader van productaansprakelijkheid, dan is Spillox niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet opdrachtgever garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen is verkocht en geleverd.

Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Spillox beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.

Onverminderd het bovenstaande is Spillox niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van opdrachtgever.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spillox of haar ondergeschikten.

Privacy

De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in het klantenbestand van Spillox conform de AVG. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer en risicobeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor zover dit niet noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld.

Copyright beelden tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, teksten/ of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Vragen, klachten en/of opmerkingen?

U kunt contact opnemen met onze klantenservice:

Spillox B.V.

info@spillcontrolrental.nl

Nieuwe Bredase Baan 18D

NL-4825 BP Breda

T: +31 (0) 76 303 626 8

M: +31 (0) 6 419 57 332

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.