Klik hier voor onze algemene leveringvoorwaarden te zien in PDF formaat.

1. Algemeen
• De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Spill Control Rental en haar klant.
• Spill Control Rental heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
• Door het plaatsen van een bestelling verklaart iedere klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
• De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
• Spill Control Rental is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typen/of programmeer of programmafouten op haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
• Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

2. Betaling
• Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
• Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
• Wanneer de bestelling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal deze worden geannuleerd. Indien uw betaling uitblijft en u uw order niet binnen de daartoe gestelde termijn van 48 uur annuleert, zal 10 % van het orderbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht

3. Verzendkosten
• De verzendkosten bedragen € 6,95 euro < 10 KG en € 13,25 20 tot 30 KG per bestelling. Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
• Bij een ruiling van een nieuw en niet afgeprijsd artikel zal Spill Control Rental eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.

4. Levering
• Spill Control Rental besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan UPS/TNT. Bestellingen worden via UPS/TNT verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem.
• Spill Control Rental streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen.
• Spill Control Rental zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. Spill Control Rental heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
• Spill Control Rental is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres of een fout veroorzaakt door het verzendbedrijf.

5. Annuleren
• Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 48 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch. kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

6. Ruilen en Retourneren
• Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren. De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
• Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
• Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
• De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. niet gebruikt en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
• De retourbon dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending, deze bon krijgt u via de mail, wanneer u het retourartikel aanmeldt. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
• Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan de klant overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

7. Voorraad
• Alle artikelen uit voorraad leverbaar, mits aangegeven op de site. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Spill Control Rental zal in dit geval voor terugbetaling zorg dragen.

8. Garantie en Aansprakelijkheid
• Spill Control Rental garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
• Indien de te leveren goederen niet voldoen aan deze garanties, zal Spill Control Rental deze goederen binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar keuze van Spill Control Rental vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de vervangen goederen aan Spill Control Rental te retourneren en het eigendom daarover aan Spill Control Rental te verschaffen.
• De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Spill Control Rental, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
• Indien de geleverde goederen niet overeenstemmen met hetgeen wat overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Spill Control Rental niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
• Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
• Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Spill Control Rental beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
• Onverminderd het bovenstaande is Spill Control Rental niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.
• De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spill Control Rental of haar ondergeschikten.

9. Privacy
• Uw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Spill Control Rental. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

10. Copyright beelden tekstmateriaal
• Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, teksten/ of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.


Vragen, klachten en opmerkingen
U kunt contact opnemen met onze klantenservice;


Spill Control Rental | Spill-Ox BV
Nieuwe Bredase Baan 18D
NL-4825 BP Breda
NEDERLAND
Tel +31 (0) 76 303 626 8
Mobiel +31 (0) 6 419 57 332


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.